Työntekijän oleskelulupa

Asiatietoa

Hakuprosessi, säädökset, kausityöluvat, työlupalinjaukset

Arkikielessä työlupa, työviisumi, myönnetään Suomessa tehtävää työntekoa ja oleskelua varten. Samalla se oikeuttaa matkustamaan Schengen maihin, eikä erillistä viisumia tarvita.

Toisen maan myöntämä oleskelulupa ei yleensä oikeuta työskentelemään Suomessa etenkään yli 90 päivää. Joissakin tapauksissa riittää jonkun toisen Schengen-maan myöntämä oleskelulupa tai viisumi tai viisumivapaa oleskeluoikeus Suomessa. Lisätietoa Maahanmuuttoviraston sivulla

(Ulkoiset linkit avautuvat uuteen selainikkunaan)

Hakuprosessi lyhyesti

Työluvan hakija (työntekijä) voi hakea oleskelulupaa sähköisesti EnterFinland palvelussa tai toimittaa hakemuspaperit henkilökohtaisesti Suomessa Maahanmuuttovirastolle. Ensimmäistä oleskelulupaa koskeva hakemus jätetään ulkomailla Suomen edustustolle tai VFS Globalin palvelukeskukselle maasta riippuen.

Vaikka hakemus on täytetty sähköisesti, on käytävä tunnistautumassa henkilökohtaisesti edellä mainitussa palvelupiteessä.

Suomen edustusto tai VFS Globalin palvelukeskus saattaa sijaita toisessa maassa kuin missä hakija itse on.

Maahanmuuttovirasto on koostanut esimerkkejä siitä, miten eri tilanteissa kannattaa toimia: migri.fi > ukk-tyonteko

Työnantajan rooli

Jos työntekijä hakee oleskelulupaa sähköisesti, työnantaja voi täydentää hakemukseen tiedot työstä ja yrityksestä työnantajan Enter Finland-palvelussa, sekä maksaa hakemuksen työntekijän puolesta.

Paperiseen hakemukseen ryönantaja täyttää lomakkeen (TEM 0.54) ja toimittaa sen työntekijälle muiden työnantajalta vaadittavien liitteiden kanssa varsinaiseen hakemukseen liitettäväksi.

migri.fi > työnantajan rooli lupaprosessissa

Työluvista on säädetty ulkomaalaislaissa
Työluvista on säädetty ulkomaalaislaissa

Työntekijän oleskelulupa -järjestelmän tarkoituksena on tukea työvoiman saatavuutta suunnitelmallisesti, nopeasti ja joustavasti ottaen huomioon työnantajien ja ulkomaalaisten työntekijöiden oikeusturva sekä työmarkkinoilla jo olevan työvoiman mahdollisuus työllistyä. (Ulkomaalaislaki 70§)

Työmarkkinaosapuolet osallistuvat työntekijän oleskelulupien myöntämiskäytäntöjen seurantaan ja arviointiin sekä ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevien valtakunnallisten ja alueellisten linjausten laadintaan. (71§) Tässä pykälässä tarkoitetut valtakunnalliset linjaukset annetaan valtioneuvoston päätöksellä ja alueelliset linjaukset asianomaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä.

TE-toimiston osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen ja työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin. Ulkomaalaisen toimeentulon on oltava turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla oleskeluluvan voimassaolon ajan. (73§)

Työntekijän oleskelulupa oikeuttaa työskentelemään pääsääntöisesti yhdellä tai useammalla ammattialalla. (74§)

Jos TE-toimiston osapäätös on myönteinen, voi Maahanmuuttovirasto myöntää työntekijän oleskeluluvan. (83§, 2. mom.)

Jos uusi hakemus koskee samaa ammattialaa kuin hakemusta jätettäessä voimassa oleva työntekijän oleskelulupa, TE-toimisto ei suorita saatavuusharkintaa (83§, 3. mom.)

Jos uusi hakemus ei koske samaa ammattialaa kuin hakemusta jätettäessä voimassa oleva työntekijän oleskelulupa ja ulkomaalainen on työskennellyt työntekijän oleskeluluvan nojalla vähintään yhden vuoden, työ- ja elinkeinotoimisto ei suorita saatavuusharkintaa. (83§, 4. mom.)

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätös työntekijän oleskelulupaa tai muuta oleskelulupaa ansiotyötä varten koskevaan hakemukseen viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on vastaanottanut asianmukaisesti täytetyn hakemuksen liitteineen. (82§ 1. mom.)

Jos toimivaltainen viranomainen joutuu pyytämään tai hankkimaan asiassa lisäselvitystä, käsittelyajan kuluminen keskeytyy, kunnes tarvittavat selvitykset on saatu (82§ 2. mom.)

On useita muitakin työntekoon oikeuttavia oleskelulupia kuin työntekijän oleskelulupa, niistä tietoa Maahanmuuttiviraston sivulla: migri.fi > oleskelulupa


Hallituksen tavoitteena on lisätä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Tämän vuoksi ulkomaalaislain 5 lukuun ja eräisiin muihin säännöksiin ja lakeihin esitetään muutoksia.
Esityksen tavoitteena on nopeuttaa työperusteisia oleskelulupaprosesseja niin, että hakemusten käsittelyaika olisi hallituskauden lopussa keskimäärin enintään 30 vuorokautta.

Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen ulkomaalaislain muutoksista eduskunnalle 25.8.2022. Lakiuudistusten on tarkoitus tulla voimaan 15.12.2022.

tem.fi > tiedote 25.8.2022 

Kausityö Suomessa

Työluvat maatalouden ja matkailun alalle enimmillään 9 kuukaudeksi:

Kausityöviisumi haetaan ulkomailla Suomen edustustosta enintään 90 päivää kestävää työtä varten.

Kausityötodistus haetaan Suomessa Maahanmuuttovirastosta enintään 90 päivää kestävää työtä varten.

Kausityölupa 3-6 kk. Päätöksen tekee Maahanmuuttovirasto ilman TE-toimiston osapäätöstä.

Kausityölupa 6-9 kk. TE-toimisto tekee osapäätöksen, Maahanmuuttovirasto ratkaisee.

Työlupalinjaukset, viranomaisia, hakulomakkeita

Alueelliset työlupalinjaukset

ELY-keskusten alueelliset linjaukset antavat työnantajille ja TE-toimiston työlupapäättäjille tietoa, mm. mille ammattialoille ja millä ehdoilla työntekijöiden oleskelululupia voidaan puoltaa ilman erillistä selvitystä työvoiman saatavuudesta.

Linjaukset voivat muuttua koska tahansa, koska ELY-keskukset päivittävät ja julkaisevat linjauksensa omien aikataulujensa mukaisesti. Ajantasainen työlupalinjaus kannattaa varmistaa oman alueen ELY-keskukselta tai TE-toimistojen työlupapalveluilta

Hakemuksia ja lomakkeita

Lisää hakemuksia ja lomakkeita migrin sivustolla.