Kokeilu joustavoittaa saatavuusharkintaa

27.10.2021

Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan yhteinen työlupalinjaus on tehty osana ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan lieventämiskokeilua. 27.10.2021 voimaan astuneessa työlupalinjauksessa on aikaisempaa enemmän ammattiluokkia.

Jos ammattinimike on listattuna alueellisessa linjauksessa työnantajan ei tarvitse ilmoittaa avoimesta työpaikasta te-palvelut.fi -sivuilla, ennen kuin tehtävään voidaan rekrytoida työntekijä kolmansista maista.

Kaikilla neljällä ELY-keskusalueella on jo useilla toimialoilla osaavan työvoiman saatavuus este kasvulle. Alueellisen työlupalinjauksen tarkoitus on tukea työvoiman saatavuutta ELY-keskusten kokeilualueilla huomioiden alueen työmarkkinoiden erityispiirteet. Kokeiluun osallistuvilla ELY-keskusten toiminta-alueilla osaajapula korostuu erityisesti sosiaali- ja terveys-, ICT-, rakennus-, kone- ja metalli- sekä palvelualoilla.  Neljän ELY-keskusalueen yhtenäisen työlupalinjauksen odotetaan helpottavan maakuntien alueilla toimivien yrityksen rekrytointi- ja työlupaprosesseja.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston työlupayksikkö vastaa Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusalueiden työlupa-asioiden käsittelystä.

ELY-keskukset käynnistivät saatavuusharkintaa koskevan alueellisen kokeilun, joka mahdollistaa valituilla ELY-alueilla yhteiset työlupalinjaukset. Tämän odotetaan lisäävän työvoiman alueellista liikkuvuutta ja helpottavan ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoon liittyviä lupaprosesseja. Kokeilu ei kuitenkaan tarkoita saatavuusharkinnasta luopumista.

Saatavuusharkinta tarkoittaa, että ulkomailla olevan työntekijän hakiessa oleskelulupaa Suomesta TE-toimisto selvittää, olisiko avoinna olevaan paikkaan jo tarjolla työntekijää kotimaasta. Saatavuusharkinnan tarkoitus on tukea työmarkkinoilla olevan työvoiman mahdollisuutta työllistyä, mutta ei estää työvoiman rekrytointia ulkomailta.

Nykyistä joustavamman saatavuusharkinnan lisäksi kokeiluun liittyy sekä osaavan työvoiman houkuttelua että työvoiman hyväksikäytön ehkäisemisemistä koskevat viestintäkampanjat.

Kokeilu kestää lokakuusta 2021 helmikuun loppuun 2023. Analyysi kokeilun vaikutuksista ehtii tällöin valmistua hallituskauden loppuun mennessä.

Lisätietoa: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 1.9.2021