Ändring av utlänningslagen ska underlätta arbetskraftsinvandring

25.08.2022

Regeringen föreslår att 5 kap. i utlänningslagen ändras för att det ska bli smidigare att ansöka om och få uppehållstillstånd på grund av arbete. Reformen är en del av en större helhet som syftar till att förkorta behandlingstiden för tillståndsansökan så att behandlingen i genomsnitt tar högst en månad. I reformen ska ansökningsprocessen också automatiseras i högre grad och det blir möjligt att certifiera arbetsgivare.

Regeringen har som mål att öka den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen för att trygga tillgången på arbetskraft. Därför föreslås det ändringar i 5 kap. i utlänningslagen och i vissa andra bestämmelser och lagar. Regeringens proposition som gäller detta lämnades till riksdagen den 25 augusti 2022.

Förslaget syftar till att snabba upp de arbetsrelaterade uppehållstillståndsprocesserna så att behandlingstiden för ansökningarna är i genomsnitt högst 30 dygn i slutet av regeringsperioden.

"Invandring och internationella experters rörlighet har allt större betydelse för Finlands välfärd och konkurrenskraft. De ändringar som föreslås i utlänningslagen är en del av regeringens åtgärder för att underlätta arbets- och utbildningsrelaterad invandring", säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Reformen avses träda i kraft den 15 december 2022.

Läs mer: Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 25.8.2022