Ulkomaalaislakia on vaikea hahmottaa

01.09.2022

Sisäministeriö: "Nykyinen ulkomaalaislaki tuli voimaan vuonna 2004. Voimaantulonsa jälkeen lakia on muutettu kaikkiaan noin 90 kertaa, ja alkuperäisistä pykälistä 85 % on ollut muutoksen kohteena. Lukuisten muutosten johdosta lain rakenne on kärsinyt, ja laista on tullut vaikeasti hahmotettava.

Sisäministeriön tilaamassa tutkimuksessa selvitetään, voidaanko lakien tulevia muutostarpeita ennakoida jo lakeja valmisteltaessa ja miten muutostarpeisiin voidaan varautua. Aihetta lähestytään tarkastelemalla ulkomaalaislakiin tehtyjä muutoksia ja niiden syitä. Tutkimuksen toteuttaa Åbo Akademi yhteistyössä Turun yliopiston tutkijoiden kanssa.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan ja analysoidaan ulkomaalaislakiin tehtyjä muutoksia. Toisessa vaiheessa arvioidaan, millä tavalla lainsäädännön valmistelussa voitaisiin ennakoida erilaisia tulevaisuuden haasteita, kuten teknologista kehitystä. Lisäksi tutkimuksessa annetaan ennakointiin liittyviä suosituksia.

Aineistona hyödynnetään lainvalmisteluasiakirjoja ja valmistelua koskevaa ohjeistusta, hallituksen esityksiä, valiokunta-asiakirjoja, eduskunnan vastauksia sekä tutkimuskirjallisuutta.

Tutkimus tukee uuden ulkomaalaislain valmistelua

Nykyinen ulkomaalaislaki tuli voimaan vuonna 2004. Voimaantulonsa jälkeen lakia on muutettu kaikkiaan noin 90 kertaa, ja alkuperäisistä pykälistä 85 % on ollut muutoksen kohteena. Lukuisten muutosten johdosta lain rakenne on kärsinyt, ja laista on tullut vaikeasti hahmotettava.

Ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen esivalmistelu aloitettiin sisäministeriössä syksyllä 2021. Varsinainen uudistustyö on tarkoitus aloittaa erillisessä hankkeessa seuraavalla hallituskaudella.

Tutkimus tukee osaltaan uuden ulkomaalaislain valmisteluun johtavaa työtä, sillä sen avulla tuotetaan tietoa nykytilanteeseen johtaneista taustatekijöistä ja kartoitetaan tekijöitä, jotka vahvistavat lainsäädännön kestävyyttä.

Tutkimus on osa sisäministeriön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Johtopäätöksillä tavoitellaan myös laajempaa hyödynnettävyyttä eri ministeriöiden lainvalmistelussa. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2022.

Lähde: Sisäministeriön tiedote 1.9.2022